Back to main page
 
<< Thơ CV >>

Đ
ôi khi thơ 
chẳng còn là nguyên vẹn 
Rớt xuống đời 
thành sóng, vỡ ra trăng 

Như tình cờ 
một lần em bước hụt 
Ngã vào ta 
thành biển, vỡ ra hồn 

Trăng là thơ 
nên cô đơn vằng vặc 
Em là hồn 
nên mỏi một đời ta 

Tiếng khóc, cười 
em giấu đằng sau tóc 
Mà ta nghe 
lạnh suốt cõi ta bà 

Thôi thì cứ 
buồn, vui cùng mưa nắng 
Cúi xuống đời 
lượm mảnh vỡ, chia nhau
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)
Right click to save GIF file (choose Save Target As...)

Contact Thuy Mi
[  C D   A L B U M   N H Ữ N G   V Ế T   C H Ù N G   ]
Copyright © 2003 - Thụy Mi - All Rights Reserved