Back to main page
 

<< Ý thơ CV >>

Rũ yêu thương
Bỏ ta nơi ấy Em đi
Vội!
Để rồi từ đó Ta về
Làm loài sâu nhấm lá sầu
Nhánh Ta cạn, kiếp sâu khô
Thay thân giữa đời

Mặc Ta là Bướm
Đời Ta mệt ngã
Em quay lưng với thờ ơ
Ngoảnh mặt khi Ta suy tàn sắc
Trơ thân khô về xác sâu

Úa phai mau,
Một màu hương phấn Ta vay
Tàn!
Cuộc đời lẩn trốn Ta về
Cuộn vào vỏ kén Ta nằm
Nhớ một thời, Hóa thân Ta
Chiêm bao giữa đời

Lẽ yêu thương
Bởi là sâu, Bướm Ta mơ
Là tình, Em chối bao dung
Chẳng ngại, Ta hoá thân thêm
Lẽ yêu thương, mãi không cùng
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)
Right click to save GIF file (choose Save Target As...)

Contact Thuy Mi
[  C D   A L B U M   N H Ữ N G   V Ế T   C H Ù N G   ]
Copyright © 2003 - Thụy Mi - All Rights Reserved