Back to main page
 

Ngọn gió cô liêu chiều đông
Ðuờng vắng mênh mông buồn tênh
Nguời khách tha phuơng trầm ngâm
Niềm bâng khuâng chợt đến

Ðạp lá thu sang rụng rơi
Lặng ngắm cây trơ cành côi
Một nỗi cô đơn về khơi
Bao muà viễn xứ ngang đời

Vẫn còn nhớ, giọt nồng mắt ai cay
Vẫn còn thoáng, tay gầy vẫy đưa xưa
Khung trời nơi ấy, nắng mưa ngày cũ
Góc trời đây, giông gió, mây mù

Xin một lần về với cội nguồn
Một lần xoa dấu muộn phiền
Tìm làn hơi ấm, vỗ giấc ru êm
Cho dấu yêu, thấm uớt môi mềm

Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)
Right click to save GIF file (choose Save Target As...)

Contact Thuy Mi
[  C D   A L B U M   N H Ữ N G   V Ế T   C H Ù N G   ]
Copyright © 2003 - Thụy Mi - All Rights Reserved